„Wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.”
(Hbr 1, 1-2)

CZCIGODNI WSPÓŁBRACIA,
spotykając się przy wigilijnym stole, możemy sobie na nowo uświadomić, że Bóg pragnie być w relacji z człowiekiem i komunikuje się z nim w różnoraki sposób. Przemawia do nas przez świat stworzony, wydarzenia czy innych ludzi. Przemawia nade wszystko przez swoje Słowo objawione i natchnienia Ducha. Najmocniejszym komunikatem Ojca był i jest ciągle Jezus Chrystus – wcielone Słowo. Dlatego betlejemskie wydarzenie narodzenia Syna Bożego, które świętujemy każdego roku, nieustannie z wielką mocą przemawia do naszych serc.
Boże Narodzenie uczy nas komunikowania się z Bogiem i z ludźmi. Uczy nas języka miłości, budowania relacji, dostrzegania innych, cierpliwego słuchania, stawania się pokornym. Kiedy więc łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy razem kolędy, a nade wszystko gromadzimy przy Chrystusowym ołtarzu, to nasze intencje, słowa i gesty mogą się stawać prawdziwym wyrazem jedności i pokoju, jakie niesie Pan całemu stworzeniu w zbawczym wydarzeniu Wcielenia.
Niech więc ten świąteczny klimat refleksji i modlitwy, wspólnych spotkań, składania życzeń, pomoże nam przemieniać nasze braterskie życie, aby stawało się ono okazją do pogłębiania wiary, umacniania wspólnot i rozpalania gorliwości apostolskiej na wzór Księdza Bosko.
Pamiętając w modlitwie, przesyłam wszystkim Współbraciom moje świąteczne życzenia pięknych przeżyć duchowych czasu Narodzenia Pańskiego, wszelkich potrzebnych darów Bożych i radości wspólnego świętowania. W moją modlitwę i życzenia włączam również wszystkich naszych bliskich, Rodzinę Salezjańską, współpracowników i szczególnie dzieci i młodzież.

Z darem świątecznej modlitwy
ks. dr Andrzej WUJEK SDB
Inspektor