W płockiej "Stanisławówce" miały miejsce uroczystości jubileuszowe 40-lecia tamtejszego Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. O godz. 12 została odprawiona Msza św., której przewodniczył i wygłosił homilię wikariusz inspektora ks. Przemysław Solarski. Koncelebrowali z nim delegat inspektorialny SSW ks. Henryk Bonkowski i delegat lokalny SSW ks. Sylwester Groń. Po Eucharystii dalsze świętowanie miało miejsce w kawiarence DA "Petroklezja". W świętowaniu uczestniczyli salezjanie współpracownicy z Płocka i Woźniakowa, Rada Prowincjalna SSW z p. koordynator Elżbietą Gawłowską, ks. Wiesław Kania - dyrektor i proboszcz z Płocka oraz ks. Adam Węgrzyn - duszpasterz akademicki. Nad uroczystościami czuwał koordynator lokalny SSW p. Sławomir Krysiak.

Założycielem CL SSW w Płocku był ówczesny proboszcz ks. Henryk Szydlik, który we wrześniu 1977 roku wysłał pisemne zaproszenia do parafian na spotkanie. Zgłosiło się 80 osób. 9 października 1977 roku odbyła się pierwsza wspólnotowa Msza Św. Rozpoczęła się praca formacyjna kandydatów. Szczególną pomocą w jej rozwoju stała się comiesięcz­na, wspólnie przeżywana Eucha­rystia.

W marcu 1978 delegacja kandy­datów ze wspólnoty uczestniczyła w spotkaniu wspólnot SSW Inspektorii Warszawskiej. Zgodnie z Regulaminem na taj­nym głosowaniu została wybrana pierwsza Rada Lokalna, w skład której weszli: Tadeusz Często­chowski - przewodniczący, Wła­dysław Jeznach - zastępca i radca ds. grup apostolskich, Jadwiga Częstochowska i Anna Parys -rad­cy ds. formacji, Alina Bromczewska i Andrzej Szyłejko - radcy ds. informacji.

11 czerwca 1978 roku cała wspólnota kandydatów złożyła na ręce delegata inspektorialnego, ks. Józefa Króla, uroczyste przyrzeczenie. Odtąd rozwijała się oży­wiona i pełna entuzjazmu praca: grupa informacyjna zbierała i przygotowywała materiały do wy­staw gablotowych, zajmowała się prowadzeniem kroniki i wysyła­niem materiałów do Biuletynu Salezjańskiego.

W pierwszym okresie działalno­ści szczególną rolę odegrało też zaangażowanie przy budowie nowego kościoła. Po wprowadze­niu stanu wojennego Salezjanie Współpracownicy organizowali akcję wydawania żywności, leków, odzieży i innych środków, otaczając opieką szczególnie rodziny osób interno­wanych. Akcja ta wykonywana była w ścisłej tajemnicy, czasem z narażeniem własnego bezpieczeń­stwa. Czynnikiem silnie integrują­cym była wspólnotowa Euchary­stia, godziny skupienia, adoracje, spotkania opłatkowe czy wielka­nocne, okolicznościowe spotkania imieninowe czy jubileuszowe.

Pierwszym dele­gatem lokalnym SSW w Płocku był ks. Kazimierz Olędzki, a po nim ks. Ryszard Ptasiński, ks. Kazimierz Jarząbek, ks. Zenon Jakuboszczak, ks. Kazimierz Jardzioch , ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki, ks. Stanisław Szostowicki, ks. Grzegorz Radziszewski. Obecnie piastuje tę funkcję ks. Sylwester Groń.

W skład obecnej Rady lokalnej Stowarzyszenia wchodzą: Sławomir Krysiak - koordynator, Jan Kapitan - zastępca, Jan Strzelecki - administra­tor, Waleria Matuszewska - se­kretarz, Marianna Krysiak – radca, Danuta Strzelecka - radca.

W ciągu 40 lat istnienia do Wspólnoty przyjęto 150 członków. W chwili obecnej Centrum Lokalne SSW na Stanisławówce liczy 30 osób, czyn­nie zaangażowanych w pracy apo­stolskiej. Grupa ta stara się realizować za­dania statutowe dla potrzeb Ko­ścioła lokalnego w zakresie mo­dlitwy i pracy społeczno-apostol­skiej. (informacje: Sławomir Krysiak SSW)