Back to Top

Towarzystwo św. Franciszka Salezego

SALEZJANIE

Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie - PLE

plbeendeit

Wiązanka 2019

Facebook

Dzisiaj

Kalendarium Inspektorialne

INSPEKTORIA WARSZAWSKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
WSPÓŁBRACI
NOWICJUSZY
DOMÓW
ORATORIA
SZKÓŁ

Z życia Inspektorii:

Kapituła Inspektorialna 2019

W dniach 18-21 lutego 2019 roku w domu zakonnym w Lutomiersku k. Łodzi odbyła się Kapituła Inspektorialna salezjanów warszawskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki. Jej głównym celem było przygotowanie do Kapituły Generalnej Zgromadzenia Salezjańskiego, która odbędzie się w 2020 roku. Salezjanie szukali odpowiedzi na pytanie: Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? Chodzi przede wszystkim o podkreślenie priorytetu posłannictwa salezjanów wśród młodzieży, o określenie profilu salezjanina na współczesne czasy i uświadomienie konieczności współdziałania ze świeckimi. Kapituła Inspektorialna podejmowała również zadanie weryfikacji i planowania życia oraz działalności salezjanów na najbliższe lata.

Kapitułę rozpoczęła uroczysta Eucharystia w poniedziałek 18 lutego o godz. 12 w kościele salezjanów w Lutomiersku. Przewodniczył jej inspektor ks. Andrzej Wujek, który też wygłosił homilię. Po Mszy św. był obiad, a po nim rozpoczęło się pierwsze posiedzenie, na którym obecni byli zaproszeni goście: inspektor krakowski ks. Adam Parszywka, inspektorka salezjanek s. Lidia Strzelczyk wraz z ekonomką s. Renatą Żołnierek, koordynator prowincjalny salezjanów współpracowników warszawskich p. Elżbieta Gawłowska, ochotniczki Księdza Bosko - p. Arleta i p. Anna, byli wychowankowie salezjańscy - p. Krzysztof Majkowski i p. Ryszard Kotarski. Po modlitwie poprowadzonej przez ks. Andrzeja Wujka, wybrano siedmiu sekretarzy Kapituły: ks. D. Mikołajczyka, dk. Łukasza Biziewskiego, ks. Piotra Kępę, ks. Tomasza Łukaszuka, ks. Adama Pasika, ks. Adama Węgrzyna i ks. Piotra Wyszyńskiego. Następnie kierownik Kapituły ks. Przemysław Solarski dokonał uroczystego otwarcia. Po otwarciu inspektor powitał wszystkich obecnych, a po nim zabrali głos zaproszeni goście. Dalej ks. Dariusz Mikołajczyk odczytał przesłania dla uczestników Kapituły od abpa Grzegorza Rysia z Łodzi oraz inspektora Jarosława Pizonia z Wrocławia. Kolejnymi punktami było: sprawozdanie z wyborów delegatów, jakiego dokonał ks. Wojciech Witkowski; przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej przez ks. Dariusza Mikołajczyka; sprawdzenie obecności przez ks. Dariusza Mikołajczyka; wybór Komisji Skrutacyjnej KI przez aklamację według propozycji kierownika KI - wybrano ks. Marka Wyszomierskiego, ks. Daniela Kwietniewskiego i ks. Jarosława Stasińskiego; powołanie Komisji Prawno-Merytorycznej przez inspektora w składzie ks. Wojciech Witkowski, ks. Victor Haidukevich i ks. Dariusz Mikołajczyk; mianowanie przez inspektora zastępcy Kierownika KI, którym został ks. Jacek Zdzieborski; mianowanie przez inspektora rzecznika prasowego KI w osobie ks. Macieja Makuły; wyznaczenie przez inspektora odpowiedzialnego za celebracje liturgiczne, którym był ks. Łukasz Owsianko.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Kapituła Młodych 2019

W dniach 11-13 stycznia 2019 roku w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się IV Kapituła Młodych Inspektorii św. Stanisława Kostki. Kapituła ta, czyli spotkanie przedstawicieli wszystkich środowisk młodzieżowych z każdego dzieła w Inspektorii, odbywa się co roku. Jest to odpowiedź na pragnienie młodzieży i realizacja postanowienia Kapituły Inspektorialnej salezjanów w 2016 roku.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło 30 młodych ludzi reprezentujących 10 naszych placówek: Ełk, Głosków, Legionowo, Łódź – Wodna, Płock, Sokołów Podlaski, Suwałki, Warszawa – SOM, Woźniaków i Żyrardów. Za organizację Kapituły Młodych odpowiedzialny był wikariusz inspektora ks. Przemysław Solarski oraz współbracia z Ośrodka „Emaus” – ks. Przemysław Kawecki i ks. Piotr Wyszyński. Wspólnota w Czerwińsku nad Wisłą gościnne przyjęła naszą młodzież. Bardzo cieszyła w tym roku obecność sześciu młodych współbraci z domów formacyjnych w Lądzie i Krakowie. Również młodzi pozytywnie odebrali ich udział i towarzyszenie, co podkreślali w swoich wypowiedziach.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Życzenia Świąteczne

„Wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.”
(Hbr 1, 1-2)

CZCIGODNI WSPÓŁBRACIA,
spotykając się przy wigilijnym stole, możemy sobie na nowo uświadomić, że Bóg pragnie być w relacji z człowiekiem i komunikuje się z nim w różnoraki sposób. Przemawia do nas przez świat stworzony, wydarzenia czy innych ludzi. Przemawia nade wszystko przez swoje Słowo objawione i natchnienia Ducha. Najmocniejszym komunikatem Ojca był i jest ciągle Jezus Chrystus – wcielone Słowo. Dlatego betlejemskie wydarzenie narodzenia Syna Bożego, które świętujemy każdego roku, nieustannie z wielką mocą przemawia do naszych serc.
Boże Narodzenie uczy nas komunikowania się z Bogiem i z ludźmi. Uczy nas języka miłości, budowania relacji, dostrzegania innych, cierpliwego słuchania, stawania się pokornym. Kiedy więc łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy razem kolędy, a nade wszystko gromadzimy przy Chrystusowym ołtarzu, to nasze intencje, słowa i gesty mogą się stawać prawdziwym wyrazem jedności i pokoju, jakie niesie Pan całemu stworzeniu w zbawczym wydarzeniu Wcielenia.
Niech więc ten świąteczny klimat refleksji i modlitwy, wspólnych spotkań, składania życzeń, pomoże nam przemieniać nasze braterskie życie, aby stawało się ono okazją do pogłębiania wiary, umacniania wspólnot i rozpalania gorliwości apostolskiej na wzór Księdza Bosko.
Pamiętając w modlitwie, przesyłam wszystkim Współbraciom moje świąteczne życzenia pięknych przeżyć duchowych czasu Narodzenia Pańskiego, wszelkich potrzebnych darów Bożych i radości wspólnego świętowania. W moją modlitwę i życzenia włączam również wszystkich naszych bliskich, Rodzinę Salezjańską, współpracowników i szczególnie dzieci i młodzież.

Z darem świątecznej modlitwy
ks. dr Andrzej WUJEK SDB
Inspektor

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Znamy już nazwisko przyszłego Inspektora

13 grudnia 2018 r. przełożony generalny salezjanów ks. Ángel Fernández Artime mianował ks. Tadeusza Jareckiego nowym inspektorem inspektorii warszawskiej salezjanów na lata 2019-2025.

Ks. Tadeusz Jarecki SDB urodził się w 1962 r. w Zwoleniu. Do Zgromadzenia Salezjańskiego wstąpił w roku 1982, a rok później złożył pierwszą profesję zakonną w Czerwińsku nad Wisłą. Po dwuletnich studiach filozoficznych w studentacie w Woźniakowie został skierowany na praktykę duszpastersko-pedagogiczną (tzw. asystencję). Pierwszy rok spędził we wspólnocie w Głoskowie, a drugi w Terni (Włochy). Dalsze studia teologiczne kontynuował w latach 1987-1991 w międzynarodowym studentacie teologicznym w Cremisan (Izrael). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1991 w Woźniakowie. Przez kolejny rok pracował w duszpasterstwie powołaniowym, a w latach 1992-97 studiował pedagogikę na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Studia zwieńczył doktoratem z pedagogiki i powrócił do Polski. Przez dziewięć lat pracował w salezjańskim studentacie w Łodzi: przez dwa lata jako wykładowca, a przez następne siedem jako dyrektor wspólnoty teologicznej, w tym przez trzy lata także jako rektor. W latach 2006/2007 był wikariuszem inspektora, w kolejnych latach przebywał: rok w Anglii na nauce języka oraz rok w Łodzi. Od 2009 roku jest proboszczem parafii oraz dyrektorem wspólnoty zakonnej w Ełku. Ks. Tadeusz w latach 2003-2007 oraz 2010-2013 pełnił funkcję radcy inspektorialnego do spraw formacji.

Księdzu Inspektorowi Nominatowi życzymy błogosławieństwa Bożego w posłudze, do której został powołany w inspektorii warszawskiej salezjanów.

Źródło: salezjanie.pl

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Udzielenie posługi akolitatu

8 grudnia to w naszym Zgromadzeniu jedna z ważniejszych dat. W Kościele Powszechnym obchodzimy wtedy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ponadto w naszym Zgromadzeniu to dzień, kiedy wspominamy spotkanie ks. Bosko z Bartkiem Garellim, które uważamy za początek oratorium salezjańskiego, a dla wspólnoty teologicznej w Krakowie, to także tradycyjnie dzień w którym udziela się posługi akolitatu współbraciom kursu czwartego.

Z tej okazji do Krakowa przybyli ks. Przemysław Solarski SDB – Wikariusz Księdza Inspektora Inspektorii św. Stanisława Kostki, ks. Jacek Szewczyk SDB z Warszawy, bliscy nowoustanowionych akolitów z Suwałk i Kutna, a także inni znamienici goście.

Ksiądz Adam Parszywka – Inspektor Inspektorii św. Jacka udzielił tej posługi 5 współbraciom. Z naszej Inspektorii byli to Adrian Arkita oraz Damian Mackiewicz. W modlitwie nad kandydatami i symbolicznym geście przekazania pateny z chlebem, który staje się Ciałem Jezusa, nasi bracia otrzymali mandat niesienia Chrystusa, tym którzy Go potrzebują, szczególnie chorym i opuszczonym. Stając się nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii zobowiązali się do świadczenia o Jezusie, krocząc za Nim z bliska, a także otrzymali uprawnienia do wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji, udzielania komunii podczas mszy świętej i poza nią, a także puryfikowania naczyń liturgicznych.

Podczas okolicznościowej homilii Ksiądz Inspektor przybliżył zgromadzonym postać Maryi Niepokalanej jako przewodniczki na drogach powołania salezjańskiego i kapłańskiego, a także w krótkich słowach wyjaśnił ideę posługi akolitatu jako kolejnego stopnia w drodze do święceń kapłańskich.

Po uroczystej Eucharystii mieliśmy okazję wysłuchania recitalu seminaryjnego chóru „Canticum” pod dyrekcją p. dra Andrzeja Korzeniowskiego, który przygotował kilka pieśni maryjnych.

Na zakończenie udaliśmy się do zakonnego refektarza, by czas naszego świętowania przedłużyć przy stole.

 

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Inspektorat

Inspektor

Patron Inspektorii

Założyciel

Patron Zgromadzenia

Ksiądz Generał